Presentatie
Contact blad
Video's
Bezoeken

 101078 Bezoekers

 1 Bezoeker online

News


 
Uit het bevolkingsregister worden geschrapt om een referentie adresse te krijgen 
 
U moet worden doorgehaald van u oude adres, maar het is het OCMW die het moet doen. Deze OCMW kan je niet sturen om u te laten uitschrijven. Schrapping van een inschrijving : overeenkomstig artikei 20, § 3 , van bovengehoemd koninklijk besluit van 16 juli 1992, moet het OCMW aan het college van burgemeester en schepenen meedelen welke personen niet meer voidoen aan de voorwaarden die vereist zijn om hun inschrijving op het adres van het centrum te behouden. 
Ministeriële omzendbrief : 
 


 
 


ACTIE LEEGSTAANDE WONINGEN - Door jean 26/02/2019 @ 11:33 
 
ACTIE LEEGSTAANDE WONINGEN : INTERPELLATIES VAN DE GEMEENTERADEN
 
     Naar aanleiding van onze actie « Begrafenis van de wet Onkelinx », die een wettelijk kader creëert om leegstaande woningen in beslag te nemen, zijn al meerdere gemeenteraden geïnterpelleerd.   
 
     Schaarbeek : burgerinterpellatie door het Front en Schaarbeekse Democratie over het aantal leegstaande gebouwen, wat voor acties zijn ondernomen, hoeveel de belastingen op leegstand in 2018 bedragen, hoeveel transitwoningen de gemeente telt, … Over een jaar neemt een andere burgervereniging het over met vragen over geweigerde transitwoningen, de vorderingen wat leegstaande woningen betreft,… 
 
    Charleroi : er is hier door een politieke partij verwezen naar de actie die het Front heeft uitgevoerd. De burgemeester is hier geïnterpelleerd - zie de video op onze site  www.frontsdf.be. Het waren heel pertinente vragen, de antwoorden waren weinig overtuigend of gefundeerd. De burgemeester toonde zich verontwaardigd over die “begrafenis”! En eindigde met de gebruikelijke bewering : onze stad telt het grootste aantal leegstaande woningen die terug op de woonmarkt geplaatst zijn. Daar gaf hij uiteraard geen aantal bij.  
 
Oproep voor alle burgers : dien een interpellatie in van de gemeenteraad van je stad of gemeente en / of laat een lid van de oppositie de burgemeester vragen over: leegstaande woningen, hoe de leegstaande belastingen benut worden, het al dan in beslag nemen, wie in een transitwoning mag, hoeveel transitwoningen er zijn,…  
Op onze site vind je de exacte « Gebruiksaanwijzing » : www.frontsdf.be 
 

Sinds  enkele dagen verschillende médias contacteren wij om te weten wat wij vinden van de dood van twee daklozen in Brussel, vooral omdat het twee vrouwen waren. De gesprekspartners willen dat we het systeem van steun aan de daklozen in Brussel aan de kaak stellen: eerst natuurlijk de Samu Social, daarna de andere verenigingen.
 
We zijn stil gebleven, want al deze verenigingen zijn slechts een pleister op een houten been, ook al doen ze uitstekend werk. De echte moeilijkheid komt van de kosten van huisvesting, die wordt steeds duurder, en ondanks het feit dat de meeste daklozen in legaal verblijf recht hebben op het referentieadres en het minimum, is het niet met deze dat het mogelijk is om adequate huisvesting te vinden.
 
De werkelijke oorzaak van deze sterfgevallen en de vele patiënten die in Brussel op straat rondhangen, is het gebrek aan een duidelijk en stevig huisvestingsbeleid. Er zijn tests, maar die zijn niet genoeg. Er zijn nog steeds duizenden leegstaande woningen, waarvan vele tot de gemeenten of de OCMW's behoren, de bouw van sociale woningen loopt nog steeds achter (en daar zijn veel inwoners verantwoordelijk, omdat ze niet dicht bij huis willen wonen!), er zouden heel wat gebouwen met kantoren kunnen worden ontwikkeld, enz...........
 
Het grootste schandaal voor een burgemeester is dat een dakloze in de winter in zijn stad sterft, maar het kan hem niet schelen of het in de zomer is! In de winter zijn ze zelfs in staat om daklozen op te sluiten, zodat ze niet op straat sterven. Aan de andere kant zullen ze niets doen om leegstaande gebouwen op te eisen of sociale woningen te renoveren, wat een van de meest effectieve manieren is om sterfgevallen te voorkomen, maar het brengt geen stemmingen met zich mee!
 
 

https://www.bruzz.be/videoreeks/dinsdag-30-oktober-2018/video-platform-armoede-daklozenopvang-symptoombestrijding?fbclid=IwAR1P1SYJxz21Zn3FEn5_trQXQvjk8-tt5wMtOs-2zeuOLx5WZLDsjyO_USQ


 
REFERENTIE ADRESS 
Een greep uit kafkaïaanse verhalen die ons bereiken of hoe je kwetsbare mensen nog verder uitsluit, met andere woorden de das om doet
 
- “Y”. slaapt in haar wagen op het parkeerterrein van een groot warenhuis. De M.A. komt vaststellen dat ze feitelijk in de gemeente verblijft. In het verslag staat dat er niet vastgesteld kan worden dat ze op het grondgebied van de gemeente verblijft omdat ze met haar wagen evengoed naar een andere gemeente kan uitwijken. 
- Z. verlaat haar vriend die aan de drank zit en wordt tijdelijk opgevangen bij haar moeder in St. G.. Daar kan ze zich niet domiciliëren, haar moeder zou anders als samenwonende aangegeven worden. Om een referentieadres te verlenen moet het OCMW een M.A. langs sturen. De politie is echter  
voor de vaststelling geweest met domiciliëring als gevolg en aanpassing van de gezinssamenstelling. Uitleg van de M.A. : als u bij uw moeder verblijft, wordt u ook bij haar gedomicilieerd.
- X. vertrouwt de advocaat niet bij wie hij zijn goederen in beheer heeft staan. Hij wil een klacht tegen hem indienen maar daar moet je nu pro deo ook geld voor betalen.  Daarvoor moet hij diezelfde advocaat (zijn goederenbeheerder dus) bijkomend geld vragen en verantwoorden waarvoor dat geld moet dienen, d.i. om een klacht tegen hem in te dienen… 
- W. slaapt tijdelijk bij een bevriende koppel omdat hij  geen woning heeft. Uit schrik voor schuldeisers en gerechtsdeurwaarders  wil het koppel niets van domiciliëring weten. De M.A. komt aan huis, eist inkomensbewijzen van het koppel en eveneens kopie van het huurcontract, allemaal eisen die helemaal onwettig zijn. Het koppel schrikt dusdanig dat ze de jonge man de deur uitwijzen en op straat zetten.  
- Wordt vervolgd…

eek
 
 

Winter opvang - Door jean 14/01/2017 @ 10:14

 

WINTEROPVANG

1. Nachtopvang 
 
   - Mechelen : de stad zelf heeft nu een tweede  winteropvang geopend met een 12-tal  bedden. Er was ook al het CIC (12 bedden, beheerd door het CAW)dat gans het jaar open blijft maar waar je moet betalen en nu voor het tweede jaar een winteropvang (12 bedden) van een oecumenische organisatie (privé).  We kunnen alleen maar het initiatief van de stad toejuichen. 
 
- Antwerpen: "altijd een probleem, de mensen slapen her en der, worden vaker weggejaagd, veel blijven liever weg uit de nachtopvang"
 
- Charleroi : alle opvangplaatsen (in totaal 110 bedden) zijn iedere nacht volzet, veel mensen worden weggejaagd, hier ook  blijven veel mensen liever weg uit de nachtopvang.
 
- Doornik :  een privé centrum is geopend met een opvangcapaciteit van een vijftigtal plaatsen. De vroegere caserne St Jan die voor asielzoekers ingezet was, is nu vrij en kan eveneens voor opvang dienen. 
 
- Brussel: vier jaar geleden heeft de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC / COCOM) het project Winter 86.400 boven de doopvont gehouden Deze eigenaardige benaming verwijst naar het aantal seconden in een dag. Er wordt naar gestreefd 24/7 minstens een plaats open te houden in de regio. In de grote centrumsteden van het zuiden van het land doen ze dat ook al jaren. Het SAMU Social heeft  voor het ogenblik een capaciteit van zo’n 1200 plaatsen en houdt daarbij rekening met het type personen : gezinnen, kwetsbare mensen, enz. 
 
 
Treinstations :
 
- Gent : aanwezigheid van enkele dakloze personen  in de onmiddellijke omgeving maar niemand in het station, ‘s nachts  sowieso niet. 
 
- Antwerpen : enkele daklozen in de onmiddelijke nabijheid maar het gebouw van het station zelf staat onder zwaar toezicht.
 
- Charleroi had een lokaal ter beschikking gesteld maar na 3 nachten terug gesloten. Het leidde tot wantoestanden want er waren niet eens sanitairen en de mensen werden voor de duur van de nacht opgesloten! Het had meer weg van een gevangenis. 
  
- Brussel : in de Noord worden veel daklozen binnen gelaten (tussen 50 en 100 ) maar niet tussen 01 en 05 uur. In de directe omgeving komen ook veel daklozen slapen en tot voor kort werden hun spullen iedere keer weggehaald en in containers gesmeten. De voorbije weken bergen de mensen hun materiaal netjes op en proberen ze de plaats schoon te houden. In de Zuid is het ook zo, daar slapen veel mensen in de tunnel van de trams. In Centraal mogen ze overdag in de tunnel boven de sporen blijven. 
 
- Namen:  ze staan elke dag zeker met een dertigtal in het station in afwachting van de opening van een nachtopvang die achter het station gevestigd is. 
 
 
 
Betaling :
 
 In Antwerpen, Mechelen en Luik kan je ook nachtopvang krijgen tegen betaling (12 à 15 EUR). Je kan er niet overal overdag blijven. In Vlaanderen wordt er op veel plaatsen opvang voorzien door het CAW, vaak dan wel tegen betaling. In Mechelen (het CIC – CAW) kan je tot 26 EUR verwachten voor 24uur opvang, je mag er wel niet langer dan 10 nachten blijven... 
 
 
Containers voor daklozen met honden :
 
 
Wat later dan de voorbije jaren  zijn de containers open gesteld, dichter bij het zuidstation in de Foyer Georges Motte (onhaalhuis van het Leger Des Heils)  Yperlaan 24, niet ver van het metrostation Yzer. De Stichting Prins Laurent is de hoofdinvesteerder. Van de stad wordt geen budget  voorzien. Met het onthaalhuis is er een overeenkomst gemaakt en de opvang wordt nu beheerd door de mensen van de Foyer.  
 
 DE SITUATIE IN BELGIE

Er woedt een enorme wooncrisis  die steeds erger wordt
Er zijn veel te weinig betaalbare woningen, de huurprijzen worden onbetaalbaar voor mensen in armoede. Gezinnen besteden dikwijls tot meer dan de helft van hun inkomen aan de huur.
Armoede stijgt en steeds meer personen in armoede worden dakloos
Steeds meer personen verzeilen in armoede. Meer en meer gezinnen en alleenstaanden, zelfs wanneer ze werken, verliezen hun woonst omdat ze de huur niet meer kunnen betalen.
Bij die gezinnen zijn veel éénoudergezinnen. Bij die alleenstaanden zijn veel jongeren en vrouwen Een van de partners kan na een scheiding dakloos worden. Personen in armoede verlaten instellingen en ziekenhuizen zonder dat daarom voor een woning voor hen werd gezorgd. Er is een gebrek aan onderzoek en aan cijfers. Niemand weet hoeveel dakloze personen er zijn.

Er is een groot tekort aan noodstructuren.
Personen die dakloos werden kunnen meestal niet terecht in noodstructuren.
Er is te weinig crisisopvang voor korte duur, te weinig doorgangswoningen waar gezinnen langere tijd kunnen blijven.
Residentiële 24 uurs opvang voor alleenstaanden slibt dicht. In Vlaanderen wordt opvang al sinds jaren afgebouwd.
Nachtopvang is heel beperkt, bestaat alleen in de grote steden en is niet voor gezinnen.
Het winterplan, een fel uitgebreide nachtopvang tijdens de koudste maanden is voor vele dakloze personen de enige noodstructuur waar ze toegang tot hebben, alhoewel gezinnen daar meestal uit de boot vallen en in veel steden zoals in Vlaanderen de toegang beperkt is tot “gekende” daklozen uit de gemeente.
 
De meeste dakloze personen worden tijdelijk opgevangen bij kennissen of komen in een onzekere of ongeschikte woning terecht , deze personen worden niet altijd geholpen,.
Deze personen riskeren om door het plaatselijke OCMW en/of gemeentelijke bevolkingsdienst niet als dakloos beschouwd te worden maar wel als deel uitmakend van het gezin waar het een tijdelijk onderdak vonden. Ze maken dan deel uit van de gezinssamenstelling, met alle nadelen dat zulks meebrengt: belastingen, samenwoonst, deurwaarders … Dikwijls weigert het OCMW een referentieadres te geven met als gevolg: geen referentieadres en dus geen ID kaart, waardoor ze de toegang tot de meeste rechten verliezen, geen installatiepremie en geen voorrang voor toegang tot een sociale woning, hun sociale uitkeringen of werkloosheidsvergoedingen worden gehalveerd en ze riskeren dat zijzelf en degenen die hen tijdelijk onderdak verleenden gesanctioneerd worden voor het plegen van sociale fraude.
 
Vele dakloze personen komen op straat terecht, deze personen worden ook niet altijd geholpen,.
Vele dakloze personen weten niet waar ze de volgende nacht zullen doorbrengen. Ze hebben geen familie, vrienden of kennissen waar ze tijdelijk kunnen opgevangen worden. Ze slapen waar ze kunnen, op het openbaar vervoer, in parkings, wassalons, cafés, inloopcentra, parken, leegstaande gebouwen, bouwwerven, braakliggende gronden en zo voort. Occasioneel kunnen ze bij iemand op de sofa slapen.
Om hulp te kunnen krijgen moeten dezen bij het OCMW bewijzen dat ze zich in de gemeente bevinden en dat ze buiten slapen, wat dikwijls een onmogelijke taak is. Dan worden deze personen niet als dakloos beschouwd en grijpen ze ook naast het leefloon, het referentieadres en de installatiepremie.
In Vlaanderen gebeurt hulpverlening voor dakloze personen die zich in de openbare ruimte bevinden  steeds vaker in samengang met repressieve maatregelen onder de vorm van GAS boetes voor. overlast en met administratieve aanhoudingen. Antwerpen speelt hierbij een voortrekkersrol. Het autonome stadsbedrijf Samen Leven, een samensmelting tussen de gemeentelijke departementen Sociale zaken en Integrale Veiligheid, voert de regie en doet de casemanagement van de persoonsgerichte trajecten binnen het concept van Ketenaanpak waarbij verscheidene beleidsdomeinen en diensten betrokken zijn, gezondheidszorg, onderwijs, OCMW, politie, procureur, …Deze vorm van “hulpverlening” zal in de toekomst gebruikt worden in heel België, ze staat ingeschreven in het Regeerakkoord:
“ Wat betreft de daklozen en de bedelaars met een multiproblematiek, zal de regering een wettelijk kader creëren met het oog op de versterking van de lokale autoriteiten via een ketenaanpak (o.m. justitie, gezondheid, veiligheid,…) In dit verband kunnen hulpverlening en residentiële opvang worden voorzien met het oog op re-integratie.

DE EUROPESE CONSENSUSCONFERENTIE IN 1010
 
In 2010 organiseerde het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie een Europese Consensus Conferentie over dakloosheid. Het doel was om met alle relevante stakeholders, FEANTSA (de Europese Federatie van nationale organisaties die met daklozen werken) de Europese Commissie en de dakloze personen zelf, vertegenwoordigd door DAK en het Gemeenschappelijk Daklozenfront, te komen tot een Europese consensus over een aantal hoofdvragen rond dakloosheid. Het Gemeenschappelijk Daklozenfront heeft voor de conferentie een bevraging van dakloze personen georganiseerd in verschillende Europese landen en heeft daarover het rapport “ Europese bevraging van dakloze personen 2010” gepubliceerd. De consensus moest dan als basis dienen om de rol van de EU bij het tegengaan van dakloosheid te versterken. Het rapport van de jury van de Consensusconferentie “policy recommendations of the jury 2011” is sindsdien een belangrijke referentie geworden voor de politiek betreffende dakloze personen.
 
         Woongerichte oplossingen               (housing-led)
 “Kan thuisloosheid het best/meest efficiënt be­streden en voorkomen worden door een aanpak waarin toegang tot huisvesting centraal staat? “
De politieke aanpak gericht op de toepassing van het “recht op wonen” is de meest doeltreffende methode in de preventie van en de strijd tegen dakloosheid. Dit recht staat in het Handvest van Europese grondrechten en is door het Verdrag van Lissabon wettelijk verplicht geworden.
“Europese bevraging van dakloze personen Gemeenschappelijk Daklozenfront 2010”
 
 “De jury roept op om over te gaan van het gebruik van tijdelijke opvangstructuren als voornaamste oplossing voor dak- en thuisloosheid naar “woongerichte oplossingen” (housing-led). Hiermee wordt bedoeld dat de toegang tot een permanente woning moet toenemen en dat de capaciteit van woonbegeleiding voor de personen in hun eigen woning moet toenemen, in functie van hun eigen noden.” “ Beleidsaanbevelingen van de jury 2011
Housing-Led is een oproep om over te gaan van urgentiemaatregelen om dakloosheid te bestrijden naar het werken op lange termijn, naar echte structurele maatregelen die als doel hebben om aan alle dakloze personen  toegang te geven tot een eigen woning of om te voorkomen dat dat men dakloos worden.
Housing-Led past binnen de paradigmeshift van het woonladdermodel en van het herankeringsmodel naar het burgerschapsmodel. Het burgerschapsmodel is een model dat zich de laatste jaren heeft ontwikkeld onder invloed van de vermaatschappelijking van de zorg. Deze overgang gaat gepaard met een proces van vermaatschappelijking: reconversie en/of afbouw van instellingen.


Housing-First Belgium, een Housing-led-experiment bedoeld voor “chronische” dakloze personen die psychische- en gewenningsproblemen hebben, dat de voorbije 2 jaar plaats vond, heeft aangetoond dat met de nodige woonbegeleiding personen kunnen gehuisvest worden die in normale omstandigheden heel moeilijk toegang hebben tot een eigen woonst. Het experiment heeft moeilijkheden ondervonden bij het vinden van woningen, in het bijzonder in Antwerpen, en heeft aangetoond dat rekening moet gehouden worden met het tekort aan betaalbare woningen.

ETHOS
 
ETHOS werd ontwikkeld door FEANTSA en catalogeert de verschillende woonsituaties waarin dakloze personen kunnen verblijven in 4 categorieën en in 13 types. Alle mogelijke woonsituaties komen aan bod: op straat, in opvang, in nachtopvang, in een onzekere woonsituatie zoals opvang bij kennissen en in een ongeschikte woning zoals in een caravan. ETHOS geeft ook een goede definitie van hetgeen een eigen woonst is waarbij rekening wordt gehouden met de kwaliteit van de woning, met de bescherming van de privacy en met de wettelijke aspecten.
The jury considers that the ETHOS typology should be used as the common framework definition of homelessness and housing exclusion at EU level.
Policy recommendations of the jury 2011
De jury van de Consensusconferentie benadrukt dat rekening moet gehouden met personen die in alle woonsituaties verblijven die beschreven staan binnen ETHOS en maakt een pleidooi voor onderzoek en monitoring waarbij met alle woonsituaties rekening wordt gehouden.
“Volgens de jury is het belangrijk dat binnen ETHOS alle leefsituaties aan bod komen, die men moet begrijpen en aanpakken met het oog op de vereiste beleidsdoelstellingen inzake preventie, crisisinterventie en rehabilitatie, om thuisloosheid te kunnen bestrijden.De ETHOS-typologie categoriseert ook leefsituaties waarin de thuisloosheid in “verborgen” vorm voorkomt, bv. mensen die tijdelijk door familie, vrienden of kennissen opgevangen worden. De jury benadrukt dat thuisloosheid bij vrouwen op deze manier vaak niet aan het licht komt. Vrouwen worden om die reden ook het vaakst uitgebuit en misbruikt. Definities van thuisloosheid moeten dit aspect daarom ook volledig opnemen. Verder onderstreept de jury dat door de indeling van ETHOS in verschillende categorieën van leefsituaties de stigmatisering van de thuislozen vermeden wordt.”
De jury waarschuwt voor het risico dat ETHOS-categorieën waarvoor gegevens niet zo eenvoudig beschikbaar zijn (bv. mensen die bij familie of vrienden verblijven) mogelijk verborgen blijven. Als het controlesysteem voor thuisloosheid zich eerder richt op de meer kwantificeerbare gegevens, dreigen deze verborgen categorieën niet aan bod te komen in beleidsmaatregelen. Om deze redenen
pleit de jury ervoor dat het op EU-niveau gecoördineerde thuislozenbeleid,met inbegrip van de opvolging van nationale/regionale strategieën, moet worden onderbouwd door ETHOS als een holistische,conceptuele kaderdefinitie van thuisloosheid en dat alle categorieën -dus ook de moeilijker kwantificeerbare – erin moeten worden opgenomen. In dit opzicht zijn zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve gegevens belangrijk.
 
ETHOS is in akkoord met de Belgische wet die rekening houdt met dakloze personen die zich in de verschillende situaties bevinden. Op straat, in opvang, in een onzekere woonsituatie, opgevangen bij vonden bij kennissen, in een ongeschikte woning.
De Belgische wet  beschouwt als dakloze “elke persoon die niet over een eigen woongelegenheid beschikt, die niet de middelen heeft om daar op eigen krachten voor te zorgen en daardoor geen verblijfplaats heeft (bijvoorbeeld tijdelijk bij vrienden of kennissen verblijft), of die tijdelijk in een tehuis verblijft in afwachting dat hem een eigen woongelegenheid ter beschikking wordt gesteld”
In België werd ETHOS in november 2014 ingeschreven in de ‘overeenkomst tussen de Federale overheid en de gewesten betreffende dak- en thuisloosheid’. Een groot probleem met de invoering van ETHOS is dat de benaming van de categorie “dakloosheid”, het is te zeggen personen die in de openbare ruimte moeten overleven identiek is aan de term “dakloze” in de Belgische wet die dakloze personen betreft die in alle mogelijke woonsituaties verblijven. Dit leidt tot grote verwarring. Niemand kan er nog aan uit. Het is nooit duidelijk over wie het gaat wanneer de term “dakloze” of “dakloosheid wordt gebruikt.

BESLUIT EN AANBEVELINGEN
 
De situatie voor dakloze personen in België is slecht en de toekomst ziet er duister uit maar de Belgische daklozen weigeren zich over te geven aan pessimisme en willen erin blijven geloven.
De oorzaak van dakloosheid is armoede en de strijd tegen armoede is de oplossing voor dakloosheid.
 
Onze aanbevelingen aan de Belgische overheden, zowel op Federaal, Gewestelijk en Gemeentelijk vlak zijn de volgende:
 
Wij vragen dat onderzoek gevoerd worden naar de werkelijkheid en naar de omvang en de monitoring van dakloosheid waarbij rekening gehouden wordt met álle ETHOS categorieën en types.
De overheid moet een politiek voeren die op termijn aan ieder toegang geeft tot een betaalbare woning.
 
Woongerichte programma’s moeten opgestart worden die toegankelijk zijn voor dakloze personen die behoren tot álle ETHOS categorieën. Zowel voor personen die op straat zitten, voor personen die opvang vonden bij kennissen, als degenen die in een ontoereikende woning moeten overleven.
 
Voor een aantal personen moet woonbegeleiding als hulp om een woning te vinden en om deze te behouden voorzien worden. Woonbegeleiding mag niet opgedrongen worden en mag geen voorwaarde zijn voor toegang tot een woonst.
 
Ieder moet beschikking krijgen over een waardig inkomen om voor die betaalbare woning te kunnen betalen.
 
Om deze woongerichte politiek te kunnen voeren moeten er wel genoeg betaalbare woningen beschikbaar zijn.
 
Zolang er niet genoeg betaalbare woningen beschikbaar zijn met de overheid voor alle dakloze personen tussenoplossingen voorzien.
Alle dakloze personen die zulks wensen moeten toegang hebben tot een kwaliteitsvolle 24-uurs residentiële opvang voorzien worden, waarbij de toegang tot een eigen woonst binnen een bepaalde periode gegarandeerd wordt. Afbouw van de opvang moet stoppen, tegendeel moet meer opvang gecreëerd worden. Zowel crisisopvang, doorgangswoningen als residentiële opvang.
Voor álle dakloze personen die nergens anders terecht kunnen moet een kwaliteitsvolle nachtopvang beschikbaar zijn. Dat moet zo het hele jaar door zijn.
Dakloze personen moeten tijdelijk kunnen opgevangen worden bij familie, vrienden of kennissen. Deze dakloze personen en de burgers die hen onderdak verschaffen mogen daar niet voor gesanctioneerd worden. Solidariteit met de medeburger en het opnemen van zijn burgerlijke plichten mogen niet afgestraft worden. Integendeel moeten burgers die hun dakloze medeburgers bijstaan ondersteund worden daarin.
Personen die zulks wensen moeten zich kunnen verenigen in solidaire woonvormen. De autoriteiten moeten daar een wettelijk kader voor creëren waarbij en een reglementering opstellen. Deze woonvorm mag nooit verplicht worden. Personen die zulks wensen moeten tijdelijk kunnen wonen op campings en andere ontoereikende woonvormen.
 
Alle dakloze personen moeten als dusdanig erkend worden en beschikking krijgen over een identiteitskaart, zodat ze toegang krijgen tot hun burgerrechten en sociale rechten.
De vervolging, van personen die moeten overleven in de openbare ruimte, onder de mom van overlastbestrijding en “war on drugs” moet gestopt worden.
 
Logo                                                  logo                                         logo

Front                                                 DAK                       DAKLOZEN DREIGEN DUPE TE WORDEN VAN PRIVATISERING OPVANG

 Nieuws het van Netwerk tegen Armoede
Antwerpen wil de daklozenopvang voortaan via een driejaarlijkse tendering uitbesteden aan private organisaties. De grootste slachtoffers van de ‘war on dakloosheid’ dreigen zo de daklozen zelf te worden. Als opvang winstgevend moet zijn, kan nooit de kwaliteit geboden worden die er nu wel is in initiatieven als De Vaart. Caw heeft daarin een jarenlange expertise opgebouwd. Is er nog ruimte voor verbetering? Ongetwijfeld, maar waarom wordt de doelgroep zelf niet geraadpleegd over hoe de opvang beter kan? Het Netwerk tegen Armoede en ‘STA-AN, het netwerk van 5 Antwerpse verenigingen waar armen het woord nemen, vrezen een verkapte besparingsoperatie.
 
Het stadsbestuur zegt een betere, residentiële opvang te willen. Waarom dan niet de bestaande initiatieven meer ondersteunen en verder uitbouwen, zelfs met een kritische evaluatie ? Inloopcentra bieden nu vaak hulp op maat en spelen op individuele noden van daklozen.
 
Tendering dreigt een uniforme aanpak tot grote prioriteit te maken. De vrees dat elke dakloze in eenzelfde traject gedwongen wordt is groot. Velen zullen daardoor net afhaken.  Bovendien is net als in eerdere tenderingverhalen de kans groot dat organisaties hun cijfers trachten te halen met die mensen waar positief resultaat mee te halen valt.  Cherry-picking van mensen die het makkelijkst naar huisvesting kunnen begeleid worden. De meest kwetsbaren, die een veel langer begeleidinstraject zullen nodig hebben dreigen daardoor andermaal uit de boot te vallen.
 
Het zal de daklozenopvang wellicht een stuk goedkoper maken, maar zeker niet beter en/of efficiënter. .
 
Dakloosheid duurzaam bestrijden doe je niet door de opvang te privatiseren, wel door te investeren in begeleiding op maat op lokaal niveau en in meer sociale huisvesting en ruimere huursubsidies op Vlaams niveau.
 

Hond en liga van dieren rechten - Door jean 30/05/2016 @ 09:02
Les boucles de chien derrière son maître

 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20150925_01886119

Wet voorstel Minister Borsus - Door jean 18/04/2016 @ 18:36

Wetsvoorstel Borsus die de minimum uitkeringsgerechtigden verplicht een sociaal integratiecontract te ondertekenen : een gevaar aangehaald zelf door de ocmw's.
 
-          Van kracht op 1 september met terugwerkende kracht indien door Senaat gestemd wordt.
-          Verplicht sociale integratiecontract  te ondertekenen zoals de jongeren.
-          Verplicht om gemeenschapswerk te verrichten.
-          Wellicht wordt dit op het senaat voorgesteld ter stemming.
 
Waarom zijn wij tegen :
 
De Minister baseert  zich op een wetenschappelijke studie bij de ocmw  en de rechthebbenden van de IRS. Doch de besluiten van deze studie stellen ongelooflijke veel voorwaarden om deze wet mogelijk uitvoerbaar te maken. Verhoging aantal maatschappelijke assistenten, verhoging budget en tegelijk zoveel voorwaarden naar verplichte tewerkstelling dat het practisch niet haalbaar is.
 
Tal van ocmw's stelden dat zelf zonder contract ze de mensen opvolgen.
In de studie zelf verklaren de minimum uitkeringsgerechtigden  niet akkoord te zijn.
 
Daar men weet dat binnenkort de ocmw's zullen verdwijnen en dat deze niet meer dan een gemeentelijke dienst zoals de dienst bevolking, cultuur,...zullen uitmaken hebben we alle redenen om ons te verzetten tegen deze wetsvoorstel.
 
Brussel en Wallonië hebben reeds gereageerd en voordat het voorstel ter stemming wordt voorgesteld aan het Senaat is het van belang om zowel Senaat als de politieke werel
d hen er zich van bewust te maken. 
 
Manifestatie : maandag 25 april om 10u30 kastelheerplaats, Ixelles (Place du Chatelain)
 
Voor meer informatie :
 
http://www.ocmw-info-cpas.be/index.php/fiche_FT_fr/le_projet_individualise_dintegration_sociale_piis_ft
 
 


 

Asiel zoekers en daklozen - Door jean 05/02/2016 @ 17:26


Zoals voorzien (zie onze vorige aankondiging “asielzoekers en daklozen”)  worden asielzoekers wiens asielaanvraag aanvaard werd nu gewoon dakloos, zoals alle andere daklozen. Dezen hebben dezelfde moeilijkheden om een woning te huren als alle anderen. Minister Homans steekt de schuld voor deze moeilijkheden op de private verhuurders die de huurders zouden discrimineren en daarbovenop 160.00 woningen zouden laten leeg staan in Vlaanderen.
 
Discriminatie op de private huurmarkt  is gewoon een gevolg van een krappe en ongeregulariseerde  huurmarkt, wat resulteert in onbetaalbare huurprijzen voor mensen in armoede die dikwijls 1/3 tot 1/2 van hun inkomen betalen aan huishuur. De verhuurders kunnen de voorwaarden stellen die ze willen. Er zijn genoeg kandidaten om aan te verhuren.
 
De hoofdschuldige in dit verhaal de overheid is die het vertikt om een woonpolitiek, die naam waardig, op poten te zetten, waarbij personen in armoede de mogelijkheid zouden hebben om een betaalbare woning te huren.
 
Hieronder onze vorige aankondiging van 9 november 2015
 
ASIELZOEKERS EN DAKLOZEN
 
Naar aanleiding van de overrompelende instroom van mensen die uit oorlogszones vluchten en bij ons asiel komen vragen, doen heel wat geruchten de ronde. We horen vaker harde opmerkingen, zoals « die krijgen direct eten en huisvesting, gaan zelfs op hotel terwijl wij in de straat mogen blijven en jarenlang wachten op een sociale woning ».Het is daarom aangewezen te verduidelijken waar die vluchtelingen echt recht op hebben :De vluchtelingen melden zich op de Dienst Vreemdelingenzaken waar hun aanvraag wordt onderzocht. Op het ogenblik dat dit artikel ter perse gaat, zijn ze in Brussel met om en bij een duizendtal: een stad in de stad, als het ware. Ze zijn met zo veel dat ze één à twee weken moeten wachten om - Als de aanvraag plausibel en coherent lijkt, wordt die als ontvankelijk beschouwd en moeten de aanvragers gemiddeld een week wachten om een geldige aanvraag te kunnen indienen, met vingerafdrukken, een uitvoerige - Na het indienen van een geldige asielaanvraag moeten de vluchtelingen gehuisvest worden in één van de asielcentra die over het land verspreid zijn. Het onderzoek van een aanvraag kan maanden in beslag nemen. Als zij een negatief advies krijgen, mogen de vluchtelingen in beroep gaan, wat nu moeilijker is sinds het beroep gestaafd moet worden door een nieuw, bijkomend gegeven.- Als de aanvraag (in beroep ook) uiteindelijk verworpen is, worden de vluchtelingen gevraagd het grondgebied te verlaten en al hun rechten hier in België vervallen, behalve medische noodhulp . Als zij vrijwillig terug naar hun land van afkomst vertrekken, krijgen ze een kleine vergoeding bij wijze van aanmoediging. Sommigen verdwijnen echter of duiken liever onder. - Als de aanvraag wordt aanvaard, verblijven de vluchtelingen op legale basis voor een periode van vijf jaar. Ze hebben recht op een M.I. maar wat een woning betreft, kunnen ze zich op een lijst inschrijven voor een sociale woning en ... zoals de Belgen moeten ze jarenlang wachten om in aanmerking te komen. In geen geval mogen ze in het opvangcentrum blijven waar ze waren gehuisvest en .... zoals de Belgen belanden ze in de straat. Onze “nieuwe Belgen” worden dus ook dakloos. Conclusie : Als je hoort dat vluchtelingen beter worden « behandeld » dan de Belgen, is het maar gedeeltelijk zo, en dan enkel maar voor enkele maanden, niet langer. Eerst moeten ze maanden lang op straat op een eerst antwoord wachten. Later , als hun aanvraag aanvaard wordt, belanden ze opnieuw op straat. Ze krijgen niet meer dan een Belg met een RMI, 815 EUR in het beste geval. Ze krijgen niet meer punten voor een sociale woning. Ze moeten ook water, gas, elektriciteit en ... betalen, een eigen woning zoeken...
 
Gemeenschappelijk Daklozenfront                                                                  9 november 2015
 
contact 0498/ 41 91 90 

StartVorige [ 1 2 3 4 5 ] VolgendeEinde

Nieuwsbrief
Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!
Aanmelden
Afmelden
43 Inschrijvers
Vrienden Nieuws

Boven