Presentatie
Contact blad
Nieuwsbrief
Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!
Aanmelden
Afmelden
43 Inschrijvers
Video's
Vrienden Nieuws
Bezoeken

 102104 Bezoekers

 1 Bezoeker online

Referentieadres - Recht op Maatschappelijke Integratie als alleenstaande
 
Referentieadres voor  daklozen
Tekst in cursiefovergenomen uit de F.O.D.
(Federale 0verheidsdienst)


Definitie van dakloos : De Belgische wetgeving beschouwt als dakloze “elke persoon die niet over een eigen woongelegenheid beschikt, die niet de middelen heeft om daar op eigen krachten voor te zorgen en daardoor geen verblijfplaats heeft (bijvoorbeeld tijdelijk bij kennissen verblijft), of die tijdelijk in een tehuis verblijft in afwachting dat hem een eigen woongelegenheid ter beschikking wordt gesteld”.


Welke zijn de voordelen van een referentieadres? Het referentieadres geeft je recht op een geldige pas en biedt tevens de mogelijkheid om sociale voordelen te verkrijgen of te behouden, zoals werkloosheidsuitkeringen, kinderbijslag, ziekenfonds, …


Wie heeft recht op een referentieadres? : de personen (ouder dan 18), met geldige verblijfsvergunning, die wegens een gebrek aan voldoende bestaansmiddelen, geen verblijfplaats (meer) hebben maar ingeschreven zijn (of zijn geweest) in het bevolkingsregister. 


Of bij een particulier: je moet eerst een formulier vragen bij de dienst Bevolking van je gemeente. De privatepersoon die jou dat referentieadres aanbiedt, moet met jou meegaan en het formulier aanvullen waarmee hij er zich toe verbindt jouw post te ontvangen en aan jou te bezorgen. Moest de ambtenaar weigeren of zeggen dat het niet bestaat, vraag dan zijn chef te spreken of een van de volgende adressen te raadplegen: www.ocmw-info-cpas.be. Je kunt ook gewoon een exemplaar van de GIDS VOOR DAKLOZEN voorleggen. 


Geruststelling voor de particulier: de vaste bewoner wordt niet als samenwonende beschouwd, een referentieadres is enkel tijdelijk (drie maanden geldig, wel hernieuwbaar). 


 Of bij het OCMW :


Inschrijving bij het OCMW van de gemeente waar je gewoonlijk verblijft. Je moet er wel voor zorgen dat er aanwijzingen zijn van je verblijf. Kom je uit de gevangenis of uit een instelling, dan is de bevoegde OCMW die van de gemeente waar je voor je opname ingeschreven was. 


Moet je geschrapt zijn in je vorige gemeente? Het OCMW moet er zelf voor zorgen en beschikt hiervoor over een speciaal formulier, zie omzendbrief van 04/10/2006 (F.O.D.) : SL/SA/2016/AVH/B.N.-m.21/SJ5349/2004 Q L –n2. Dit is uiteraard de opdracht van de OCMW. 


Het OCMW mag u dan ook niet vragen het zelf te doen, zij moeten het voor u aanvragen.


Wie kan nog meer een referentieadres nemen? Krijg je een leefloon, een werkloosheidsuitkering, ben je gepensioneerd of werk je, dan heb je er eveneens recht op als je inkomen te laag is. Is je inkomen gelijk aan het leefloon (M.I.) + 10%  (of minder), dan heb je er wel degelijk recht op.   
 
Recht op Maatschappelijke Integratie als alleenstaande : 


Daklozen met een referentieadres, alsook als je tijdelijk opgevangen wordt bij kennissen, in een opvanghuis, in een kraakpand,… blijven hun recht op M.I. als alleenstaande behouden, op voorwaarde dat je een individueel integratieproject ondertekend bij het OCMW: zie omzendbrief van 07/05/2007 die alle OCMW’s ontvangen hebben.


Dat project wordt door jou samen met het OCMW onderhandeld en kan ook andere sociale actoren betrekken, zoals een dienst voor sociale begeleiding.


Het OCMW heeft, niet het recht jou af te wimpelen met een toelage van een 50-tal EUR per week i.p.v. het recht op M.I.


 
Bij elke aanvraag bij het OCMW (referentieadres, dringende sociale ondersteuning, leefloon, installatiepremie, hulp bij het afbetalen van energiefacturen,…) moet het OCMW jou een (gedateerde) ontvangstbewijs geven van je aanvraag  of een schriftelijke verklaring met de redenen om dat te weigeren.
 
Verantwoordelijke uitgever: 
Gemeenschappelijke Daklozen Front:  www.frontsdf.be
Jean Peeters, 225/1 Vooruitgangstraat, 1030 Brussel    0479/68 60 20


Manuel Chiguero : 0498/41 91 90
Een ander probleem : Je huisbaas heeft je op straat gezet !


Alle middelen zijn goed: verbaal geweld, bedreiging vrienden erbij te roepen om je buiten te zetten, het slot wordt vervangen als je weg bent, je eigendommen worden buiten je woning gesmeten,… Sommige eigenaars beweren dat je als huurder van een gemeubelde kamer geen aanspraak kan maken op de wetten ter bescherming van de huurder - het is niet waar ! 
Klacht bij de politie: laat je niet wegwimpelen naar de vrederechter, je moet een klacht tegen de eigenaar neerleggen bij de politie. Motieven : slotbreuk en huisvredebreuk: art 439, 479, 487 van het Strafwetboek; aanslag op je goederen (vernieling, beschadiging of ontvreemding) : art.461, 463,46%7,484 van het Strafwetboek; verbale bedreigingen: art.448, 327 van het strafwetboek
Ondervinding : 8 keer op het 10 moet je aandringen en duidelijk maken dat het niet gaat om een conflict tussen huurder en verhuurder maar om een wetovertreding wegens …(gebruik de termen opgesomd bij de motieven hierboven, zo noem  je dat bij de politie). Bij de registratie van je klacht krijg je een attest dat je je klacht neergelegd hebt. Dat document moet je zorgvuldig bewaren. Vaker belde de politie de eigenaar zelfs op om hem uit te leggen dat hij een strafbaar feit begaat, de eigenaar kwam de sleutels dan ook onmiddellijk bij de politie afgeven. Je naar de rechter doorsturen is voor de politie weliswaar sneller en gemakkelijker dan de behandeling van je klacht, laat je niet doorverwijzen naar een vrederechter.
Voor bijkomende informatie : 02/518 21 31 ,  callcenter.rrn@rrn.ibz.fgov.be.
Om de GIDS VOOR DAKLOZEN te bestellen contacteer POD Maatschappelijke Integratie, O2/ 508 85 85  of mail je vraag op :  vraag@mi-is.be.

 

Creatie datum : 10/01/2013 @ 22:00
Laatste wijziging : 17/01/2013 @ 10:18
Categorie : Referentieadres
Pagina gelezen 3480 keren

Print deze pagina Print deze pagina


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.


Boven